Fotowoltaika chroni środowisko, ponieważ nie wytwarza zanieczyszczeń powietrza ani gazów cieplarnianych. Korzystanie z energii słonecznej ma pozytywny, bezpośredni wpływ na nasz ekosystem. Energia pozyskana ze słońca zastępuje lub znacznie ogranicza wykorzystanie innych źródeł energii, które degradują naszą planetę.

Odnawialne Źródła Energii (OZE) i fotowoltaika chroni środowisko naturalne

Konwencjonalna produkcja energii elektrycznej z węgla i ropy zanieczyszcza powietrze i wodę, a także tworzy niebezpieczne odpady, które wymagają utylizacji. Fotowoltaika chroni środowisko. Przechwytując energię słoneczną i wykorzystując ją do zasilania urządzeń domowych, eliminuje wytwarzanie produktów ubocznych zanieczyszczających powietrze, wodę i glebę. Są to:

  • dwutlenek węgla,
  • dwutlenek siarki,
  • dwutlenek azotu,
  • pył w postaci cząstek stałych,
  • rtęć.

Każdy z tych szkodliwych związków chemicznych wiąże się ze znanymi wyzwaniami środowiskowymi. Są to m.in. globalne ocieplenie klimatu, kwaśne deszcze (wpływające na jakość upraw), smog (powodujący choroby układu oddechowego) i zanieczyszczona woda (śmierć i choroby zwierząt, ale także ludzi). Fotowoltaika chroni środowisko pomagając wyeliminować zanieczyszczenia. Zmniejsza przy tym zapotrzebowanie na energię każdej nieruchomości, którą zasila.

Ekologiczny prąd? Fotowoltaika chroni środowisko

Jak dokładnie energia słoneczna redukuje emisję gazów cieplarnianych? Energia elektryczna wytwarzana przez panele słoneczne jest całkowicie wolna od emisji szkodliwych gazów. Produkując ją z własnych paneli fotowoltaicznych, zmniejszasz zapotrzebowanie na energię elektryczną z elektrowni. W rezultacie wytworzy ona mniej energii z paliw kopalnych, takich jak węgiel, a także zmniejszy emisję szkodliwego dwutlenku węgla. Fotowoltaika chroni środowisko stanowiąc bardziej ekonomiczną, a co ważniejsze ekologiczną alternatywę. Oczywiście istnieje problem niestabilności odnawialnych źródeł energii (słońce nie świeci 24H na dobę). Jednak rozwój technologiczny będzie przybliżał nas również do efektywnego magazynowania wytworzonej energii z OZE. Pozwoli to częściowo uporać się z tym problemem. Dodatkowo, stabilność systemu energetycznego opartego na OZE, mogą poprawić elektrownie atomowe. Jak pokazują badania, energetyka jądrowa nie powoduje emisji zanieczyszczeń powietrza związanych ze spalaniem węgla, m.in. dwutlenku siarki i tlenków azotu czy pyłów i metali ciężkich. To dlatego energia otrzymywana z elektrowni jądrowych również może być określana jest jako „czysta energia”.

Paliwa kopalne kiedyś się skończą, Odnawialne Źródła Energii (OZE) i fotowoltaika chronią środowisko

Złoża paliw kopalnych na świecie są ograniczone, ich zasoby kiedyś się wyczerpią, warto więc już teraz szukać alternatywnych sposobów produkcji energii. Odnawialne Źródła Energii (OZE), na tę chwilę są optymalnym, ekonomicznym, a co najważniejsze ekologicznym sposobem jej pozyskiwania. Być może w przyszłości to fotowoltaika ochroni środowisko naturalne przed degradacją zasobów naturalnych?

Obecna polityka UE w zakresie ochrony środowiska dąży do tego, aby jej mieszkańcy do 2050 roku cieszyli się dobrą jakością życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety. Aby tak mogło się stać, Unia, za pomocą przepisów, chce przejść na gospodarkę niskoemisyjną i zasobooszczędną. Od 2014 roku UE podejmuje wysiłki w wielu obszarach, takich jak ochrona klimatu (celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku). A także poprawa jakości powietrza (nowe przepisy dotyczące dopuszczalnego stężenia zanieczyszczeń powietrza w państwach członkowskich). Ważnym celem dla UE jest osiągnięcie do 2030 roku 32% udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Fotowoltaika chroni środowisko bo zmniejsza zanieczyszczenia wody

Ponad połowa wszystkich toksycznych zanieczyszczeń, które trafiają do wody, pochodzi z produkcji energii elektrycznej z węgla. Do zbiorników wodnych trafia wtedy arsen, selen, bor, kadm i rtęć. Znacznej części tych zanieczyszczeń można uniknąć, stosując nowsze technologie filtracji. Elektrownie jądrowe podczas produkcji energii uwalniają tryt. A także duże ilości ciepłej i nisko natlenionej wody, które zazwyczaj trafiają do wód podziemnych lub do lokalnych rzek. Jednak jak pokazują analizy dotyczące funkcjonowania elektrowni jądrowych na świecie, oddziaływania te nie powodują znaczących zmian w lokalnym ekosystemie. Zmniejszając zapotrzebowanie na energię produkowaną w konwencjonalny sposób, korzystając z OZE i fotowoltaiki, realnie przyczyniamy się do ograniczenia zanieczyszczeń i ochrony środowiska naturalnego.

Woda jest niezbędnym czynnikiem produkcji przemysłowej. Wykorzystywana jest w procesach produkcyjnych, stosowana jako nośnik ciepła, a także używana jako chłodziwo. Największe roczne zapotrzebowanie na wodę obserwowano w energetyce, zużywającej znaczne ilości wody w celach chłodniczych. Przy wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę zużyto w 2019 r. 5 549,7 hm3 wody (88% ogólnego zużycia wody w przemyśle). Źródło: GUS

Fotowoltaika chroni środowisko bo zmniejsza ilości odpadów niebezpiecznych

Proces spalania w produkcji energii opartej na węglu i oleju, prowadzi do powstania produktów ubocznych. Są to popiół węglowy i szlam olejowy, które zawierają niebezpieczne ilości metali. Wiele z tych odpadów trafia na wysypiska lub miejsca składowania odpadów niebezpiecznych, gdzie są przechowywane przez wiele dziesięcioleci. Fotowoltaika chroni środowisko, ponieważ podczas produkcji energii elektrycznej nie generuje odpadów. Stanowi więc w pełni bezpieczną alternatywę dla konwencjonalnego sposobu pozyskiwania prądu. 

Fotowoltaika chroni środowisko bo ogranicza wydobycie zasobów

Górnictwo odkrywkowe, polegające na tym, że usuwa się cały wierzchołek góry, aby wydobyć węgiel, niszczy hektary lasów i degraduje rzeki. Dodatkowo, sporo energii zużywa się na transport wydobytego węgla do elektrowni. Panele słoneczne mogą pomóc w zmniejszeniu zapotrzebowania na energię produkowaną z węgla. To z kolei zmniejszy zapotrzebowanie na pracę kopalni odkrywkowych.

Chroń środowisko- fotowoltaika i Odnawialne Źródła Energii zamiast szkodliwego węgla

Zapotrzebowanie na węgiel kamienny w Polsce zależy od kilku czynników. Przede wszystkim od prowadzonej polityki energetycznej i surowcowej Państwa, ale także międzynarodowych standardów polityki klimatycznej. Nie bez znaczenia są nakłady finansowe, jakimi dysponuje Państwo na zagospodarowanie nowych złóż, ale także aktualne ceny surowca (opłacalność wydobycia) czy możliwość pozyskania finansowania na projekty węglowe. Ważne są wreszcie nastroje i świadomość społeczna odnośnie korzystania z OZE oraz zgoda lub jej brak na uruchomienie nowych kopalni.

W 2020 roku na świecie zmniejszył się popyt na węgiel– to był największy spadek od czasów II wojny światowej. Za zmniejszone zużycie węgla w Unii Europejskiej odpowiadają przede wszystkim Niemcy i Polska. Oznacza to, że „peak coal”, czyli szczyt zużycia węgla (8 mld ton), przeżyliśmy w 2013 roku. Ograniczenia narzucane przez rząd i UE na pracę elektrowni węglowych w krajach uprzemysłowionych (w tym w Polsce) sprawią, że popyt na ten surowiec, bez względu na zapotrzebowanie na energię elektryczną, nie wróci już do swojego historycznego poziomu.

Elektrownie słoneczne, wiatrowe i gazowe to przyszłość

Elektrownie węglowe w Polsce będą w dużej mierze zastępowane gazowymi. Są one potrzebne, aby budować duże elektrownie nastawione na wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii. Staną się one ich zapleczem, w momencie, gdy będzie np. bezwietrznie. W Polsce powstają także duże farmy fotowoltaiczne, co sprawia, że krajowy miks energetyczny staje się coraz bardziej zróżnicowany.

W najbliższych latach tendencja zmniejszającego się popytu na węgiel powinna się utrzymywać. Na spadek produkcji energii z węgla wpływ mają drogie prawa do emisji CO2, ale nie tylko. Celem tych wszystkich zmian jest przestawienie się z wykorzystywania paliw kopalnych, na produkcję energii z OZE, co jest tańsze i bardziej ekologiczne. W miejsce elektrowni węglowych coraz częściej wykorzystuje się elektrownie wiatrowe, słoneczne i gazowe. Pozyskiwanie prądu z odnawialnych źródeł energii od 2019 roku systematycznie rośnie. W Polsce najbardziej widoczny jest regularny spadek w produkcji energii z węgla brunatnego i kamiennego. Udział tych surowców w produkcji energii elektrycznej w 2019 r roku wyniósł 73,6%, czyli o 4,8 p.p. mniej niż w 2018 roku.

Udział OZE w produkcji energii elektrycznej wyniósł 15,4 proc. Jest najwyższy w historii. Źródło: Forum Energii

Farmy wiatrowe i słoneczne wyprzedzają elektrownie węglowe

W Unii Europejskiej w 2019 roku po raz pierwszy elektrownie węglowe zostały wyprzedzone przez farmy wiatrowe i słoneczne. Bez węgla w energetyce radzi sobie obecnie już 6 państw UE, 14 zobowiązało się do odejścia od węgla do 2030 roku lub wcześniej. Niemcy zrobią to najpóźniej w 2038 roku. Polska znalazła się w czołówce państw, które najbardziej zwiększyły moce w sektorze słonecznym. W 2019 roku wyprodukowano u nas najwięcej energii elektrycznej z OZE w historii – ponad 25 TWh. To nadal za mało, aby spełnić zobowiązania umów unijnych.

Aby Unia spełniła swoje plany na 2030 rok, tempo zwiększania produkcji energii elektrycznej z OZE powinno się podwoić- szczególną rolę ma tu odegrać fotowoltaika.  Ochroni ona środowisko naturalne, ale także zadba o to, aby elektryfikacja obejmować mogła kolejne sektory gospodarki, takie jak ogrzewanie czy transport.

Dzień Długu Ekologicznego – fotowoltaika ochroni środowisko?

Dzień długu ekologicznego to data, w której zapotrzebowanie i zużycie przez ludzkość surowców naturalnych przekracza zdolność ich dostarczenia lub odtworzenia w ciągu roku przez Ziemię. Wszystko, co zużywamy po tej dacie, konsumujemy lub zanieczyszczamy na kredyt przyszłych pokoleń. W 1970 roku dzień długu ekologicznego przypadł na 29 grudnia, a w 2019 roku już na 29 lipca.

Obliczaniem długu ekologicznego zajmuje się międzynarodowa organizacja badawcza Global Footprint Network. O tym, jakie działania warto podjąć, by przesunąć datę długu, możecie przeczytać na stronie Overshootday.org.

Chroń środowisko- własna instalacja fotowoltaiczna to dobra decyzja

Według analizy przeprowadzonej przez Global Footprint Network i Schneider Electric istnieją gotowe scenariusze poprawiające stan środowiska. Są to komercyjne technologie opracowane dla budynków, procesów przemysłowych i produkcji energii elektrycznej, które mogą przesunąć Dzień Długu Ekologicznego o co najmniej 21 dni, bez utraty produktywności lub komfortu życia.

Według prognozy, globalne zużycie energii wzrośnie do 40% w ciągu kolejnych 25 lat. Pobór prądu wzrośnie o 80 %. Natomiast emisję dwutlenku węgla należy obniżyć aż o 50%! Jeżeli nie chcemy doprowadzić do katastrofy ekologicznej- musimy być o wiele bardziej skuteczni… Zmiany trzeba zacząć wprowadzać już dziś, małymi krokami, ale regularnie. Warto zacząć od naszego najbliższego otoczenia. Instalacja paneli fotowoltaicznych z Doradcą Solarnym może być krokiem milowym do poprawy jakości środowiska, w którym żyjemy i w którym żyć będą przyszłe pokolenia.

Źródła:
ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_pl
wysokienapiecie.pl/34610-szczyt-zuzycia-wegla-na-swiecie-mamy-za-soba/
forum-energii.eu/pl/dane-o-energetyce/za-rok-2019
wysokienapiecie.pl/26386-produkcja-energii-elektrycznej-z-wegla-w-europie-ostro-hamuje/
overshootday.org/energy-retrofit/
wysokienapiecie.pl/26573-elektrownie-spalily-o-3-mln-ton-wegla-mniej/