O najważniejszych dla Polski wyzwaniach ekologicznych, kierunkach transformacji energetycznej oraz wzrastającej roli Odnawialnych Źródeł Energii przeczytacie na łamach opublikowanego właśnie Raportu Klimatycznego TOGETAIR 2021. Sprawdziliśmy dla Was, co ważnego napisano w kontekście fotowoltaiki.

Raport Klimatyczny TOGETAIR 2021 to kompleksowe ujęcie zagadnień poruszonych podczas zeszłorocznej premierowej edycji Szczytu Klimatycznego 2020. To również podsumowanie dyskusji wokół kluczowych dla Polski wyzwań ekologicznych. TOGETAIR 2021 podzielony jest na pięć tematycznych bloków- Woda, Ogień, Powietrze, Ziemia i Człowiek. Znajdziecie w nim odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące przyszłości naszej planety, analizy ekspertów, opracowania naukowe sygnowane przez czołowych polskich profesorów. Ale także wielowątkowe eseje, zestawienia pełne faktów, wykresów i liczb oraz przykłady dobrych praktyk.

W raporcie TOGETAIR 2021 poświęcono dużą uwagę zagadnieniom dotyczącym Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz fotowoltaice, które zajmują coraz ważniejsze miejsce w krajowym miksie energetycznym. Eksperci wyliczają zalety posiadania własnej mikroinstalacji (my pisaliśmy o nich tutaj- KLIK). Ponadto doceniają fakt, że korzystanie z fotowoltaiki przyczynia się do poprawy jakości środowiska naturalnego (u nas przeczytacie o tym tutaj- KLIK). W raporcie znalazły się także informacje przydatne przedsiębiorcom i rolnikom. Warto również zwrócić uwagę na nowe trendy w budownictwie wielorodzinnym i technologii, które można wykorzystać w rozwoju OZE. Skrót z tych zagadnień prezentujemy poniżej.

Fotowoltaika dla przedsiębiorców

Obecnie fotowoltaika cieszy się największą popularnością wśród osób fizycznych oraz właścicieli komercyjnych instalacji produkujących energię na sprzedaż. Szacuje się, że na koniec 2020 łączna wartość inwestycji w fotowoltaikę w Polsce wyniosła ok. 10 mld zł. Przy czym gospodarstwa domowe zainwestowały 6,5 mld zł, a przedsiębiorcy i samorządy ok. 3 mld zł. Wraz ze wzrostem cen energii, przedsiębiorcy zaczynają dostrzegać korzyści wynikające z budowy instalacji PV, w celu produkowania energii elektrycznej na własne potrzeby.

Przedsiębiorcy zainteresowani „zieloną energią” mogą skorzystać z kilku modeli biznesowych oferujących finansowanie inwestycji. Przykładowo, analitycy BOŚ Bank proponują:

  • ESCO – w tym modelu instalacja jest realizowana na terenie/budynku przedsiębiorcy, a finansowana przez podmiot zewnętrzny. Model typu ESCO gwarantuje przedsiębiorcy osiągnięcie oszczędności w stosunku do obecnie ponoszonych kosztów. Przedsiębiorca dzieli się wygenerowanymi oszczędnościami z firmą, która eksploatuje instalację do momentu spłaty inwestycji. Po tym czasie instalacja staje się własnością przedsiębiorcy, generując oszczędności w rachunkach za energię przez kolejne lata. Odpowiedzialność za instalację leży w pełni po stronie firmy działającej w modelu ESCO.
  • PPA – jest to rodzaj długoterminowej umowy zakupu energii przez przedsiębiorcę bezpośrednio od producenta, niezależnie od lokalizacji instalacji. Istnieje możliwość zawarcia umowy, w której właściciel instalacji buduje elektrownię na terenie przedsiębiorcy. Przedsiębiorca wówczas płaci jedynie stałą cenę za otrzymaną energię, lecz instalacja nie staje się jego własnością. Odpowiedzialność za instalację leży w pełni po stronie firmy sprzedającej.
  • Zakup energii na rynku – polega na zawarciu umowy z dystrybutorem jedynie na odbiór energii pochodzącej z OZE, potwierdzonej stosownym świadectwem pochodzenia. Odpowiedzialność za instalację leży w pełni po stronie firmy sprzedającej.

Fotowoltaika dla przedsiębiorców – montaż i zakup na własność

Czasami jednak bardziej opłacalne będzie zrealizowanie projektu instalacji PV w sposób klasyczny, czyli zakup i montaż na własność. Takie rozwiązanie pozwala na korzystanie w pełni z generowanych oszczędności od pierwszego dnia uruchomienia instalacji. W tym wypadku to przedsiębiorca ponosi za instalację pełną odpowiedzialność związaną z serwisowaniem, ubezpieczeniem i pozyskaniem finansowania. Sfinansować ją może funduszami własnymi, ale także:

  • Produktami bankowymi takimi jak kredyt, leasing czy zielone obligacje. W ramach pożyczki czy leasingu przedsiębiorca może opłacić całe przedsięwzięcie nawet do kwoty 500 tys. zł. W większości firm leasingowych okres finansowania planowany jest na 6 lat.
  • Programami NFOŚiGW/WFOŚiGW/programami regionalnymi – np. Programem Energia Plus. W ramach tego programu, przedsiębiorcy otrzymają bezzwrotną dotację do 50 proc. inwestycji lub niskooprocentowaną pożyczkę do 300 mln zł.

Więcej na ten temat przeczytacie tutaj- KLIK.

Według ekspertów PKO Leasing zwrot z inwestycji dla instalacji przemysłowych wynosi od 6 do 10 lat. Właściwie skalkulowane i dopasowane raty leasingowe mogą zastępować koszty zakupu energii elektrycznej. Aspekt obniżenia kosztów jest bardzo istotny w kontekście rosnących cen prądu, dotykających zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj- KLIK. 

Instalacja_firma

Panele słoneczne na osiedlach wielorodzinnych – nowy trend w budownictwie?

Polski Związek Firm Deweloperskich przytacza przykład instalacji BIPV (ang. Building Integrated Photovoltaics), czyli zastępowania tradycyjnych materiałów budowlanych elementami fotowoltaicznymi. Jest to dużo łatwiejsze i efektywniejsze niż zakładanie paneli na już istniejących dachach. W tym przypadku możliwe jest użycie gotowego dachu złożonego ze zintegrowanych paneli fotowoltaicznych. Stanowi to alternatywę dla tradycyjnych paneli, będących zarazem estetyczną i niekonwencjonalną płaszczyzną.

Jest to inteligentne rozwiązanie, które inwestor musi uwzględnić i zaplanować już na etapie projektu. Wdrożenie wiąże się z większymi kosztami w pierwszych etapach inwestycji, gdy konieczne jest zatrudnienie wykwalifikowanych specjalistów. Koszty te w dłuższej perspektywie są jednak rekompensowane przez korzyści związane ze zmniejszeniem opłat czynszu czy rachunków za prąd. Jak pokazują badania, takie działania są opłacalne. Aż 88% ankietowanych osób deklaruje, że trend eko w budownictwie mieszkaniowym stanowi atut przy podejmowaniu decyzji o zakupie mieszkania.

W Polsce zaczynają nieśmiało powstawać pierwsze inwestycje, które będą czerpać energię z własnych paneli fotowoltaicznych. Ale także stosować idę ESG (ekologia, społeczne zaangażowania i ład korporacyjny). Więcej przeczytacie o tym tutaj- KLIK

Spółdzielnie energetyczne sposobem na wykorzystanie OZE na wsi

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa namawia do zakładania spółdzielni energetycznych na obszarach wiejskich. Podstawą spółdzielni energetycznej jest zrzeszenie lokalnego społeczeństwa, jednostek samorządu terytorialnego lub działających na tym obszarze przedsiębiorców. A celem zbudowanie nowych lub połączenie ze sobą już istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii, wykorzystujących lokalnie dostępne zasoby energetyczne, często z różnych źródeł. Umożliwia ona także rozłożenie kosztów inwestycyjnych na większą liczbę podmiotów. Pozwala także na budowę wydajniejszych instalacji zaopatrujących w energię większą liczbę pobliskich odbiorców. Dzięki takiemu rozwiązaniu można optymalnie zagospodarować energię na miejscu, a także udostępnić większą moc dla pojedynczego odbiorcy.

W Polsce działalność spółdzielni energetycznych jest regulowana przepisami prawa. Uzyskanie statusu spółdzielni energetycznej niesie za sobą wiele korzyści. Spółdzielnia energetyczna, której działalność będzie opierała się na wytwarzaniu energii elektrycznej, może skorzystać z tzw. rozliczenia prosumenckiego. Ten system rozliczeń zachęca do jak największego wykorzystania energii na miejscu. Spółdzielnia jest zwolniona także z części opłat związanych z dystrybucją energii elektrycznej, tj. opłaty OZE, mocowej i kogeneracyjnej.

Zakładanie spółdzielni energetycznych szczególnie poleca się gospodarstwom rodzinnym, w których są znacznie większe możliwości dostosowania pracy urządzeń elektrycznych do wolnej mocy. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj- KLIK.

Nowe technologie szansą na rozwój OZE i fotowoltaiki

Eksperci przekonują, że transformacja energetyki nie odbędzie się bez wsparcia technologii ICT (Information and Communication Technologies). Strategie koncernów energetycznych wskazują na ogromną zmianę nie tylko w obszarze miksu energetycznego. Ale także na nowe podejście do usług energetycznych, w tym do testowania wielu technologii i rozwiązań ICT.

Technologia ICT pozwala na ograniczanie zużycia prądu poprzez efektywniejsze sterowanie jego poborem, a także na możliwość precyzyjnego wyliczenia swojego śladu węglowego. Zapewnia ona odbiorcom energii elektrycznej korzystającym z przyłączy do sieci oraz prosumentom (dysponującym np. instalacjami OZE lub agregatami), możliwość aktywnego udziału w rynku mocy. Oddając energię do sieci lub wykazując redukcję pobieranej mocy w godzinach szczytów energetycznych, można zarabiać! Więcej o zastosowaniu nowych technologii w energetyce przeczytacie tutaj- KLIK.

TOGETAIR 2021 w zieloną stronę

Na początku lutego 2021 r. Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.” (PEP2040). Uchwałę w sprawie polityki energetycznej dla Polski przedstawiciele rządu nazywają kompasem dla przedsiębiorców, samorządów i obywateli w zakresie transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym.

W 2030 roku, zgodnie z uchwałą PEP2040, 1/3 całości wytworzonej w Polsce energii mają zapewnić odnawialne źródła energii, w tym fotowoltaika. W osiągnięciu do 2030 roku mocy zainstalowanych instalacji na poziomie 5-7 GW oraz 10-16 GW w 2040 roku, pomóc mają dedykowane fundusze europejskie i polityki w ramach strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Mimo że eksperci PKO i PKO Leasing przekonują, że osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej w 2050 roku wymusi modyfikację projektu PEP2040. Pewne jest, że OZE i fotowoltaika są ważnymi i pożądanymi kierunkami transformacji energetycznej. W najbliższych latach dalej będą rozwijane i wspierane finansowo. Nie ma więc na co czekać, warto pomyśleć o własnej instalacji, bo to nie tylko inwestycja pewna i opłacalna z ekonomicznego punktu widzenia, ale i proekologiczna.

Źródło: raport.togetair.eu